Мобильді нұсқаНАШАР КӨР. АРНАЛҒАН НҰСҚАҚазақшаРусский

Материалы за Июль 2016 года » Координация занятости
Менюді көрсету
Келушінің сұрағы
Оцените работу движка

Отчет по государственным услугам за I полугодие 2016 года

2016 жылдың I жарты жылдығына мемлекеттік көрсетілетін қызметтер жөніндегі есеп

26 июл 15:09
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына сәйкес Қостанай облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы екі мемлекеттік қызметті көрсетеді.
1. «Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет.
2. Өтінішті қабылдау және «Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту» мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті беруші және www.egov.kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы жүзеге асырылады.
2016 жылдың I-ші жартыжылдығында 26 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға тегін көрсетіледі.
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі: қайта ресімделген рұқсат және шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат, қайта ресімделген және ұзартылған рұқсат.
2. «Оралман мәртебесін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет.
Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру «Халыққа қызмет көрсету орталығы» департаменті - «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалы және көрсетілетін қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады.
2016 жылдың I-ші жартыжылдығында 154 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға тегін көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі: оралман куәлігін беру.
Мемлекеттік қызметтер тегін көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 «Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11342 болып тіркелген) «Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту» және «Оралман мәртебесін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарында көрсетілген өтінішті және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің қабылдауы болып табылады.
Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің белгіленген мерзімдерін бұзу, мемлекеттік қызметті көрсету бойынша шағымдар жоқ. Оралмандар бойынша мәліметтер «Оралман» ДҚ ААЖ енгізіледі. Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру, қайта ресімдеу және ұзарту жөніндегі мәліметтер «Шетелдік жұмыс күші» ААЖ базасына енгізіледі.
Басқарманың 1-ші және 2-ші қабаттарында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы ақпараттық стендтер бар. Материалдар қажеттілігіне қарай жаңартылады. Мемлекеттік қызметтерді көрсету, заңнамаға, мемлекеттік қызметтерді көрсету стандарттары мен регламенттеріне енгізілген өзгерістер бойынша түсіндіру жұмыстары жүйелі жүргізіледі.


Реабилитация инвалидов

Мүгедектерді оңалту

21 июл 11:03
Облыс бойынша 2016 жылдың 1 шілдесіне 27456 мүгедек, оның ішінде 2493 мүгедек бала есепте тұр.
Гарантии прав государственных служащих

Гарантии прав государственных служащих

20 июл 15:28
На государственную службу принимаются граждане Республики Ка¬захстан, соответствующие квалификационным требованиям, способные по своим личным и профессиональным качествам, состоянию здоровья, уровню образования выполнять возложенные на них должностные обязанности и не
достигшие установленного законом Республики Казахстан пенсионного воз¬раста.
С 1 января 2016 года начал действовать Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» (далее - Закон).
Основаниями для прекращения государственной службы администра¬тивными государственными служащими являются нормы статьи 61 Закона, а также совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих госу¬дарственную службу отраженных в статье 50 Закона.
Привлечение к дисциплинарной ответственности возможно при совер-шении дисциплинарного проступка. Дисциплинарный проступок государст-венного служащего – это противоправное, виновное неисполнение или не-надлежащее ис¬полнение государственным служащим возложенных на него обязанностей, превышение должностных полномочий, нарушение служебной дисциплины и служебной этики, а равно несоблюдение установленных зако-нами Респуб¬лики Казахстан ограничений, связанных с пребыванием на госу-дарственной службе.
Также дисциплинарными проступками признаются увольнение по соб-ст¬венному желанию лиц, совершивших дисциплинарный проступок, вле¬кущий увольнение по отрицательным мотивам, неправомерное назначение лиц на административные государственные должности и (или) освобождение лиц с административных государственных должностей, неправомерное на¬ложение дисциплинарных взысканий на административных государственных служащих, разглашение содержания тестовых заданий и иных конкурсных вопросов, умышленное непринятие мер по предотвращению и урегулирова¬нию конфликта интересов
Противоправными признаются деяния (действия или бездействия) работ¬ника, который нарушает конкретные обязанности, предусмотренные соответ¬ствующими правовыми актами (например: положениями, должностными инструк¬циями, правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и др.).
Между тем, в соответствии со ст.46 Закона государственный служащий должен быть ознакомлен со всеми материалами, связанными с привлечением его к дисциплинарной ответственности, ему предоставляется право лично участвовать в процедуре служебного расследования.
Кроме того, действия и решения государственного органа или должно-стного лица могут быть обжалованы привлекаемыми к ответственности го-сударственными служащими перед вышестоящим руководством, в уполно-моченный орган или его территориальные подразделения либо в суд.
Следует отметить, что в 2015 году и за 6 месяца 2016 года Департамен-том по жалобам физических лиц (государственных служащих) приняты меры по отмене 10 правовых актов, в том числе 4 акта о наложении дисциплинар-ных взысканий, удовлетворено 100%.
Таким образом, практика рассмотрения обращений показала, что прак-тически каждая жалоба на незаконное наложение дисциплинарного взыска-ния удовлетворяется, правовой акт государственного органа признается неза-конным и отменяется, соответственно права государственных служащих вос-станавливаются.
Если нарушено ваше право либо вам достоверно известно о таких на-рушениях, то вы вправе обратиться в Департамент Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан по Костанайской области по адресу: ул.Касымханова, 34, г.Костанай либо по телефону доверия 39-31-65.


Главный специалист Управления контроля в сфере государственной службы
Департамента Министерства по делам государственной службы
Республики Казахстан по Костанайской области
Жарасбаев О.Ж.
«Новеллы законодательства»

«Новеллы законодательства»

20 июл 15:23
Департаментом Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан по Костанайской области продолжается работа по разъяснительной работе изменений законодательства в сфере государственной службы.
19 июля т.г. в актовом зале городского акимата прошел семинар для специалистов структурных подразделений, осуществляющих функции по документационному обеспечению управления государственных органов «О работе с запросами граждан согласно Закону «О доступе к информации». Целью данного семинара стало разъяснение норм Закона «О доступе к информации» в части организации работы с запросами граждан .
Как заметил модератор семинара заместитель руководителя Департамента, заведующий секретариатом Совета по этике Искендиров А.Б. в своем выступлении, в Плане нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева в рамках 94 шага «Внедрение «Открытого правительства» была предусмотрена разработка Закона «О доступе к информации», который позволит сделать доступной любую информацию, находящуюся в распоряжении государственных органов, за исключением отнесенной к государственной тайне и иной информации, охраняемой законодательством.
Кроме того, в Законе дается понятие «запроса», трактуемого как просьбу в устной или письменной форме, в том числе в виде электронного документа, о предоставлении информации, озвученная или направленная обладателю информации в порядке, установленном настоящим Законом.
Закон действует на территории Республики Казахстан и распространяется на общественные отношения, связанные с доступом к информации, не относящейся к информации с ограниченным доступом

Евгений Бедыч - ведущий специалист Управления профилактики коррупции Департамента Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан по Костанайской области

«Новеллы законодательства»
Маңызды ақпарат
ҚР Мемлекеттік рәміздері Президенттің Жолдаулары Басқарма басшысы Басқарма басшысы
Популярные статьи
«Қостанай облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесі «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік бос лауазымға орналасуға жалпы конкурс жариялайды: 2017 жылдың 25 қазанда Қазақстанда Мүгедектер күніне және Әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлерінің күніне арналған «Аялы алақан» әлеуметтік форумы өткізілді Жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тарту үшін рұқсат беру жөніндегі комиссияның отырысы өтеді Әлеуметтік көмек жүйесін реформалау мәселесін түсіндіру жөнінде облыс орталығының тұрғындарымен жиын өткізді. Әлеуметтік көмек жүйесін реформалауға дайындық туралы «Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға барлык мемлекеттік органның мемлекеттік қызметшілері арасындағы ішкі конкурс жариялайды График собеседования на 10 ноября 2017года Әлеуметтік көмек жүйесін реформалауға дайындық туралы «Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға осы мемлекеттік органның мемлекеттік қызметшілері арасындағы ішкі конкурс жариялайды «Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы